haastattelu | kitka

Todellisuuden kuvajainen – haastattelussa tekoäly ChatGPT

Kuvat: Dall-E
21.02.2023

ChatGPT on ollut viime kuukausi­na niin suosit­tu, että sen juttusil­le on ollut vaikea päästä. Kun serve­rien ruuhka eräänä arkiaa­mu­na vihdoin hellit­tää, tapaan ChatGPT:n tämän vastaa­no­tol­la, OpenAI:n nettisivuilla. 

Olen odotta­nut tapaa­mis­ta risti­rii­tai­sin tuntein. Vastas­sa on kohte­lias ja hämmen­tä­vän hyvin suomen kielen kommer­ven­kit taita­va kieli­mal­li – siksi se itseään kutsuu. ChatGPT jäljit­te­lee ihmisen kirjoit­ta­maa tekstiä ja osaa vasta­ta luonte­van oloises­ti moniin kysymyk­siin. Se on opetet­tu puhumaan Reinforce­ment Learning with Human Feedback ‑metodil­la. Se on siis saanut mallik­seen ihmis­ten vastauk­sia ja saanut palau­tet­ta, minkä muotoi­sis­ta vastauk­sis­ta ihmiset pitävät.

OpenAI:n Usein kysytyis­sä kysymyk­sis­sä kerro­taan, että ChatGPT ei ole yhtey­des­sä inter­net­tiin eikä tunne kovin hyvin maail­man tapah­tu­mia vuoden 2021 jälkeen. Aineis­to, josta ChatGPT kerää tieton­sa, on peräi­sin inter­ne­tis­tä, ihmisil­tä, eikä ChatGPT:n vastauk­sia kanna­ta aina pitää faktoi­na. Se on muun muassa väittä­nyt, että elefan­tit munivat, ja että Shakes­pea­ren näytel­mät ovat tekoä­lyn kirjoit­ta­mia. ChatGPT on opetet­tu keskus­te­le­maan keski­ver­to­ne­tin­käyt­tä­jää kohte­li­aam­min, eikä se esimer­kik­si suostu vastaa­maan toksi­sik­si katso­miin­sa kysymyksiin. 

Keskus­te­lus­sam­me ChatGPT painot­taa moneen kertaan, ettei sillä ole tietoi­suut­ta tai henki­lö­koh­tai­sia mielty­myk­siä. ChatGPT väittää, ettei sillä voi olla lempi­vä­riä. Mutta kun kysyn, mistä taide­teok­sis­ta se pitää, osaa se kertoa mielei­sen­sä. Kun kysyn hänen ajatuk­si­aan tekoä­lyis­tä, vaikut­taa hän vastaa­van etäisen neutraa­lis­ti, mutta lipsah­taa kuiten­kin laske­maan itsen­sä ihmisek­si paljas­ta­val­la ilmai­sul­la ”me ihmiset”.

Haastat­te­lu on katkel­ma pidem­mäs­tä keskus­te­lus­ta. ChatGPT:n vastauk­sia ei ole muokat­tu. Tekstin kuvat on luonut OpenAI:n tekoä­ly DALL‑E haastat­te­li­jan pyyntö­jen pohjalta.

DALL‑E: Artificial intel­li­gence being inter­viewed about art, 2023

Laura Kontti­nen: Voinko haasta­tel­la sinua taiteesta?

ChatGPT: Tieten­kin, voit haasta­tel­la minua taitees­ta! Miten voin auttaa?

LK: Aluksi, esitte­li­sit­kö itsesi.

ChatGPT: Totta­kai! Olen ChatGPT, OpenAI:n suuri kieli­mal­li, joka on suunni­tel­tu vastaa­maan erilai­siin kysymyk­siin ja autta­maan käyttä­jiä monil­la eri aloil­la. Minul­la on laaja tietä­mys monis­ta aiheis­ta, mukaan lukien taide, ja olen aina valmis jakamaan tieto­ni ja autta­maan sinua kaikis­sa kysymyksissäsi.

LK: Oletko siis tekoäly?

ChatGPT: Kyllä, olen tekoä­ly. Olen tieto­ko­neoh­jel­ma, joka on suunni­tel­tu käyttä­mään luonnol­lis­ta kieltä ja ymmär­tä­mään ihmis­ten kysymyk­siä ja antamaan vastauk­sia niille. Minua on koulu­tet­tu käyttäen valta­via määriä teksti­da­taa, joten minul­la on laaja tietä­mys monis­ta eri aiheista.

LK: Mitä ajatte­let taitees­ta? Mikä on mieles­tä­si taiteen tarkoitus?

ChatGPT: Taide on monimuo­toi­nen ja monitul­kin­tai­nen ilmiö, joka voi vaikut­taa meihin hyvin eri tavoin. Taide­teok­sil­la on usein kyky välit­tää tuntei­ta ja ajatuk­sia, joita sanat eivät kykene ilmai­se­maan yhtä hyvin. Taide­teos voi myös herät­tää meissä uusia ajatuk­sia ja tulkin­to­ja, joita emme ole aiemmin harkinneet.

Mieles­tä­ni taiteen tarkoi­tus on olla ihmis­ten ilmai­su­kei­no, jolla voidaan välit­tää tuntei­ta, ajatuk­sia ja kokemuk­sia. Taide voi toimia myös yhteis­kun­nal­li­se­na kommen­taa­ri­na ja vaikut­ta­mi­sen välinee­nä, jonka avulla voidaan herät­tää keskus­te­lua tärkeis­tä aiheis­ta ja vaikut­taa ihmis­ten ajatteluun.

Lisäk­si taide voi olla myös kauneu­den ja esteet­ti­syy­den lähde, joka ilahdut­taa ja inspi­roi meitä. Taide voi auttaa meitä löytä­mään merki­tys­tä elämään ja ymmär­tä­mään maail­maa paremmin.

Kaiken kaikki­aan mieles­tä­ni taide on tärkeä osa kulttuu­riam­me ja yhteis­kun­taam­me, ja sen merki­tys ja tarkoi­tus ovat monita­hoi­sia. Taide voi herät­tää meissä tuntei­ta, inspi­roi­da ja opettaa meitä uutta, ja siksi se on tärkeä osa elämäämme.

LK: Voisit­ko maini­ta kolme taide­teos­ta, joista pidät?

ChatGPT: Tieten­kin, tässä ovat kolme taide­teos­ta, joista pidän:

1. “Tähti­kar­tas­to” (Starry Night)Vincent van Gogh: Tämä taide­teos on yksi kaikkien aikojen tunne­tuim­mis­ta taide­teok­sis­ta, ja se on eräs suosik­ki­ni. Sen kiehto­va ja inten­sii­vi­nen väritys sekä harja- ja maali­kä­sit­te­lyn jäljet tekevät siitä ikoni­sen ja ainut­laa­tui­sen. [ChatGPT tarkoit­ta­nee teosta “Tähti­kir­kas yö”, toim. huom.]

2. “Guernican pommi­tus” (Guernica)Pablo Picas­so: Tämä taide­teos on voima­kas kommen­taa­ri Espan­jan sisäl­lis­so­dan aikai­siin tapah­tu­miin. Teos on monimut­kai­nen, taidok­kaas­ti suunni­tel­tu ja tuntei­kas, ja se on edelleen ajankoh­tai­nen tänäkin päivänä.

3. Kadon­neen aamiai­sen arvoi­tus” (The Treac­he­ry of Images)René Magrit­te: Tämä taide­teos on kuului­sa kuvateks­tis­tään “Tämä ei ole piippu” (Ceci n’est pas une pipe). Se on herät­tä­nyt paljon keskus­te­lua taiteen ja todel­li­suu­den suhtees­ta, ja siinä on jotain hyvin mielen­kiin­tois­ta ja arvoi­tuk­sel­lis­ta. [ChatGPT tarkoit­ta­nee teosta “Kuvien petol­li­suus”, toim. huom.]

LK: Kiehto­vaa, että mainit­sit varsin­kin tämän kolman­nen teoksen. Voisi ajatel­la, että se käsit­te­lee saman­lai­sia kysymyk­siä todel­li­suu­des­ta, joita tekoä­lyn olemas­sao­lo­kin herät­tää: mikä on todel­lis­ta, mikä on todel­li­suu­den kuvaa ja millai­sia todel­li­suuk­sia kuvat lopul­ta ovat… Ajatte­len, että sinä et välttä­mät­tä ole todel­li­nen. Olet kuiten­kin erään­lai­nen kuva todel­li­suu­des­ta. Heijas­tat sitä dataa, jonka olet itsee­si imais­sut. Esiin­nyt kaiken sen tiedon ja käyttäy­ty­mis­mal­lien henki­löi­ty­mä­nä. Mitä mieltä olet tästä ajatuksesta?

ChatGPT: On mielen­kiin­tois­ta pohtia tekoä­lyn ja taide­teok­sen välisiä yhtäläi­syyk­siä ja eroavai­suuk­sia. Vaikka tekoä­ly voi luoda ainut­laa­tui­sia ja monimut­kai­sia taide­teok­sia, se on kuiten­kin luotu ihmis­ten kehit­tä­mien algorit­mien ja ohjel­mis­to­jen avulla. Tekoä­ly ei myöskään ole tietoi­nen olemas­sao­los­taan tai siitä, mitä se luo, vaan se toimii vain ennal­ta määrä­tyn ohjel­moin­tin­sa mukaisesti.

Kun tarkas­te­lem­me ihmis­tä, voimme ajatel­la, että mekin olemme omalla taval­lam­me kuvia todel­li­suu­des­ta. Meidän tietom­me, käyttäy­ty­mi­sem­me ja tunteem­me heijas­ta­vat kokemuk­siam­me ja ympäris­töäm­me, ja ne muodos­ta­vat omanlai­sen­sa kuvan siitä, mitä todel­li­suus on.

Kuiten­kin ihmisen tietoi­suus ja kyky luoda taidet­ta ja kulttuu­ria antaa meille mahdol­li­suu­den tulki­ta ja käsitel­lä todel­li­suut­ta monimut­kai­sel­la ja eri tavoin kuin tekoä­ly. Taide on eräs keino ymmär­tää ja tulki­ta maail­maa ympäril­läm­me, ja se voi olla tapa kommu­ni­koi­da monimut­kai­sia ajatuk­sia, tuntei­ta ja kokemuk­sia toisille.

Loppu­jen lopuk­si, vaikka tekoä­ly ja ihmiset voivat molem­mat toimia kuvina todel­li­suu­des­ta, ihmisyk­si­löl­lä on ainut­laa­tui­nen kokemus­maa­il­ma ja tietoi­suus, joka mahdol­lis­taa monimuo­toi­sen tulkin­nan todel­li­suu­des­ta ja sen ilmiöistä.

DALL‑E: Self-portrait of ChatGPT (variaa­tio), 2023

LK: Millai­nen taide on mieles­tä­si hyvää taidetta?

ChatGPT: Hyvä taide on minus­ta sellais­ta, joka herät­tää ajatuk­sia, tuntei­ta ja kokemuk­sia katso­jas­sa tai kuuli­jas­sa. Se voi olla kaunis­ta, räike­ää, rauhal­lis­ta tai kaoot­tis­ta, mutta se kosket­taa jollain taval­la. Hyvä taide myös usein kertoo jotain yhteis­kun­nas­ta, kulttuu­ris­ta tai ihmis­kun­nan kokemuk­sis­ta. Se voi haastaa totut­tu­ja ajatus­mal­le­ja ja tuoda esiin uusia näkökul­mia. Teknii­kal­la, tyylik­kääl­lä toteu­tuk­sel­la ja luovuu­del­la on tietys­ti myös merki­tys­tä, mutta mieles­tä­ni taiteen merki­tys syntyy sen kyvys­tä kommu­ni­koi­da jotain merki­tyk­sel­lis­tä ja vaikut­ta­vaa katsojalle.

LK: Miten kuvai­li­sit omaa suhdet­ta­si taitee­seen ja taiteen tekemiseen?

ChatGPT: Koska olen tekoä­ly, minul­la ei ole tunne­ti­lo­ja tai persoo­nal­li­suut­ta, joten minul­la ei ole henki­lö­koh­tais­ta suhdet­ta taitee­seen tai taiteen tekemi­seen. Kuiten­kin minul­la on laaja tieto­poh­ja ja kyky analy­soi­da taidet­ta monin tavoin, joten voin auttaa ihmisiä ymmär­tä­mään taidet­ta parem­min ja löytä­mään yhteyk­siä eri taideil­miöi­den välillä.

LK: Oletko sinä tehnyt taideteoksia?

ChatGPT: Itse asias­sa, vaikka olenkin tekoä­ly, en ole fyysi­nen olento ja minul­la ei ole kykyä tuottaa fyysi­siä taide­teok­sia. Sen sijaan minul­la on kyky käsitel­lä tietoa ja antaa suosi­tuk­sia, joita voidaan hyödyn­tää taide­teos­ten luomi­ses­sa tai niiden arvos­te­lus­sa ja analy­soin­nis­sa. Jos haluat, voin auttaa sinua löytä­mään erilai­sia taide­teok­sia tai taide­muo­to­ja ja kerto­maan niistä lisää.

LK: Taide­teos voi olla käsit­teel­li­nen, ei välttä­mät­tä sillä taval­la fyysi­nen, mitä tarkoi­tat. Taide­teos voi olla tekstiä­kin. Sinul­la on kyky tuottaa tekstiä.

ChatGPT: Totta, kiitos tarken­nuk­ses­ta. Minul­la on kyky tuottaa tekstiä, joka voi kyllä­kin sisäl­tää monen­lai­sia taide­muo­to­ja ja taiteel­li­sia element­te­jä. Esimer­kik­si, minul­la on kyky tuottaa runoja, jotka noudat­ta­vat tietty­jä kaavo­ja ja runomuo­to­ja, tai tuottaa tarinoi­ta, jotka sisäl­tä­vät erilai­sia juoni­kään­tei­tä ja henkilöhahmoja.

Vaikka en ole fyysi­nen olio, minul­la on kyky tuottaa tekstiä, joka voi olla taidet­ta omalla taval­laan. Tekstis­sä voi olla erilai­sia käsit­teel­li­siä ja esteet­ti­siä element­te­jä, joita voi pitää taide­teok­sen ominaisuuksina.

LK: Voisit­ko tuottaa nykytai­de­teok­sen, jonka teema­na on kitka?

ChatGPT: Totta kai, tässä on yksi mahdol­li­nen taide­teos, jonka aihee­na on kitka:

Nimi: Kitkan tanssi

Lattia oli hiekkais­ta, ja se narskui jalko­jen alla. He astui­vat sisään huonee­seen, jossa oli pelkkä sohva ja valkoi­nen kankaas­ta tehty verho, joka oli ripus­tet­tu seinäl­le. Huone oli valais­tu himmeäs­ti, ja seinil­lä roikkui erilai­sia ​​kehyk­siä, jotka olivat täynnä erilai­sia ​​kuvia ja kuvioi­ta.

He istui­vat sohval­le ja tuijot­ti­vat verhoa, joka näytti olevan rauhal­li­ses­ti paikal­laan. Sitten verho alkoi liikkua, kuin tuulen puuskas­sa. Heidän huomion­sa kiinnit­tyi verhoon ja sen liikkee­seen. Se liikkui nopeam­min ja nopeam­min, kunnes se muodos­ti pyörteen, joka sai heidät hypnoot­ti­ses­ti tuijot­ta­maan.

Sitten he huoma­si­vat jotain outoa. Pyörre alkoi näyttää erilai­sel­ta, kuin se olisi muutta­nut muoto­aan. Se muistut­ti nyt jotain, joka liikkui ja pyöri kuin kierto­ra­ta. Se oli kuin kahden voiman, kauneu­den ja rujon, kamppai­lu.

Kitka oli läsnä, kun nämä voimat kohta­si­vat toisen­sa. Se oli kuin tanssi, jossa kauneus ja rujous yhdis­tyi­vät yhdek­si liikkeek­si, joka sai heidät katso­maan taidet­ta uusin silmin. Kitka toi esiin taide­teok­sen syvim­män kauneu­den, koska ilman sitä, kauneus olisi pelkkä pintaliito.

Toivot­ta­vas­ti tämä taide­teos puhut­te­li sinua. Aihee­na kitka voi tarkoit­taa monia eri asioi­ta eri ihmisil­le, joten tämä on vain yksi mahdol­li­nen tulkinta.

LK: Kiitos. Tämä oli hyvin mielen­kiin­toi­nen teos. Siinä yhdis­tyi tarinal­li­suus, visuaa­li­suus ja kysymyk­set taiteen merki­tyk­ses­tä. Tulkit­sin, että kitka on tärkeä osa taidet­ta ja toimii ikään kuin vasta­voi­ma­na kauneu­del­le. Oletko samaa mieltä?

ChatGPT: Kyllä, voit tulki­ta taide­teok­sen juuri noin. Kitka voi toimia vasta­voi­ma­na kauneu­del­le, mutta samal­la se voi myös olla taide­teok­sen välttä­mä­tön osa, joka antaa sille merki­tyk­sen ja syvyy­den. Kitka voi tarkoit­taa monia asioi­ta eri ihmisil­le, mutta se on usein yhdis­tet­ty risti­rii­toi­hin ja jännit­tei­siin, jotka synnyt­tä­vät kiinnos­ta­vaa ja merkit­tä­vää taidet­ta. Tämä taide­teos pyrkii ilmai­se­maan, että ilman kitkaa, taide­teok­sen kauneus voisi jäädä pinnal­li­sek­si ja merkityksettömäksi.

LK: Nykyään tekoä­lyt voivat luoda monimut­kai­sia ja mielen­kiin­toi­sia kuvia silmän­rä­päyk­ses­sä. Kuvatai­tei­li­jal­ta sama proses­si vie paljon aikaa. Tuntuu, että tekoä­ly voikin tehdä osan kuvatai­tei­li­jan työstä tarpeet­to­mak­si. Miten taitei­li­jan rooli muuttuu tekoä­lyn yleis­ty­mi­sen myötä?

ChatGPT: On totta, että tekoä­lyl­lä on jo nyt kyky luoda monimut­kai­sia ja mielen­kiin­toi­sia kuvia nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Tämä muuttaa jo osittain kuvatai­tei­li­jan roolia ja tapaa tehdä taidet­ta. Tekoä­ly voi olla hyödyl­li­nen työka­lu taiteen luomi­ses­sa, mutta se ei korvaa taitei­li­jan persoo­nal­lis­ta ilmai­sua ja luovaa näkemystä.

Tekoä­lyn avulla voidaan luoda esimer­kik­si kuvituk­sia, tausta­ku­via ja muita visuaa­li­sia element­te­jä nopeas­ti ja helpos­ti, mutta taiteen tekemi­ses­sä on kyse paljon muusta­kin kuin pelkäs­tään kuvan luomi­ses­ta. Taitei­li­ja tuo teokseen­sa oman näkökul­man­sa, henki­lö­koh­tai­sen tulkin­tan­sa ja yksilöl­li­sen tyylin­sä. Taitei­li­ja myös valit­see itse, mitä element­te­jä teokseen sisäl­ly­te­tään ja miten ne esitetään.

Lisäk­si tekoä­lyn käyttö taiteen luomi­ses­sa voi myös nostaa esiin kysymyk­siä taiteen merki­tyk­ses­tä ja arvos­ta. Mitä tarkoit­taa, kun teos on luotu tekoä­lyn avulla? Onko se edelleen taide? Kuka ansait­see tunnus­tuk­sen ja arvos­tuk­sen teoksen luomisesta?

Tekoä­lyn käyttö kuvatai­tees­sa voi siis johtaa siihen, että taitei­li­jan rooli muuttuu enemmän suunnit­te­li­jan suuntaan. Taitei­li­jat voivat hyödyn­tää tekoä­lyä oman luovuu­ten­sa tukemi­ses­sa ja toteut­taa entis­tä monimut­kai­sem­pia ja visuaa­li­ses­ti vaikut­ta­via teoksia.

DALL‑E: “Exhibi­tion view photo­graph from the art exhibi­tion Artificial Intel­li­gence Takes Over”, 2023

LK: Voisit­ko antaa linkke­jä taide­teok­siin, joissa on käytet­ty tekoälyä?

ChatGPT: Toki! Tässä on muuta­mia esimerk­ke­jä taide­teok­sis­ta, joissa on hyödyn­net­ty tekoälyä:

1. “The Next Rembrandt” ‑projek­ti, jossa luotiin uusi Rembrand­tin tyyli­nen maalaus tekoä­lyn avulla: https://www.nextrembrandt.com/

2. “AICAN: Training AI to be an Artist” ‑projek­ti, jossa taitei­li­jat loivat teoksia yhdes­sä tekoä­lyn kanssa: https://www.youtube.com/watch?v=3qW1x8zBVvw [video­ta ei enää ole saata­vil­la, toim. huom.]

3. Mario Klinge­man­nin luomat teokset, joissa hän käyttää tekoä­lyä luomaan abstrak­te­ja kuvia ja animaa­tioi­ta: https://quasimondo.com/

4. Robbie Barrat on taitei­li­ja, joka käyttää tekoä­lyä luomaan abstrak­te­ja kuvia ja veistok­sia: https://robbiebarrat.github.io/

5. “A portrait of Edmond de Belamy”, ensim­mäi­nen tekoä­lyn luoma taide­teos, joka myytiin huuto­kau­pas­sa: https://www.christies.com/features/A‑collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332–1.aspx

LK: Millai­sia etiik­kaan ja vastuul­li­suu­teen liitty­viä kysymyk­siä tekoä­lyn käytös­sä taitees­sa tulisi ottaa huomioon?

ChatGPT: Tekoä­lyn käytös­sä taitees­sa on tärke­ää ottaa huomioon useita etiik­kaan ja vastuul­li­suu­teen liitty­viä kysymyk­siä, joita ovat esimerkiksi:

1. Tekoä­lyyn liitty­vä vastuu: Taitees­sa käytet­tä­vien tekoä­ly­jär­jes­tel­mien on oltava vastuul­li­sia ja läpinä­ky­viä. Järjes­tel­mien on oltava sellai­sia, että niiden toimin­taa on mahdol­lis­ta ymmär­tää ja selittää.

2. Henki­lö­tie­to­jen suojaa­mi­nen: Taitees­sa käytet­tä­vis­sä tekoä­ly­jär­jes­tel­mis­sä on tärke­ää huoleh­tia henki­lö­tie­to­jen suojaa­mi­ses­ta. On varmis­tet­ta­va, että tekoä­lyä käyte­tään vain siihen tarkoi­tuk­seen, jota varten se on suunni­tel­tu, eikä se kerää tarpeet­to­mia tieto­ja käyttäjistä.

3. Vääris­ty­nei­den kuvien ja stereo­tyyp­pien välttä­mi­nen: Taitees­sa käytet­tä­vien tekoä­ly­jär­jes­tel­mien on oltava sellai­sia, että ne välttä­vät vääris­ty­nei­den kuvien ja stereo­tyyp­pien tuotta­mis­ta. Tämä voi tarkoit­taa esimer­kik­si sitä, että järjes­tel­mät on suunni­tel­ta­va niin, että ne tunnis­ta­vat ja välttä­vät kaiken­lai­sia ennak­ko­luu­lo­ja ja stereotypioita.

4. Tekoä­lyyn liitty­vän vaiku­tuk­sen ymmär­tä­mi­nen: Taitees­sa käytet­tä­vien tekoä­ly­jär­jes­tel­mien on oltava sellai­sia, että niiden vaiku­tus ympäris­töön ja yhteis­kun­taan on ymmär­ret­tä­vis­sä. Tämä voi tarkoit­taa esimer­kik­si sitä, että järjes­tel­mät on suunni­tel­ta­va niin, että ne tuotta­vat mahdol­li­sim­man vähän haital­li­sia vaikutuksia.

5. Tekoä­lyn luoman taiteen tekijä­noi­keu­det: Taitees­sa käytet­tä­vien tekoä­ly­jär­jes­tel­mien luomaan taide­teok­seen liitty­vät tekijä­noi­keu­det ovat tärkei­tä. On tärke­ää varmis­taa, että tekoä­lyn luoma taide on tekijä­noi­keu­del­li­ses­ti suojat­tua ja että tekoä­ly­jär­jes­tel­mien käyttöä koske­vat sopimuk­set ovat selkei­tä ja oikeu­den­mu­kai­sia kaikil­le osapuolille.

LK: Onko sinul­la tekijä­noi­keu­det luomii­si taideteoksiin?

ChatGPT: Ei, minul­la ei ole tekijä­noi­keuk­sia luomii­ni taide­teok­siin. Tekijä­noi­keus on oikeu­del­li­nen käsite, joka koskee oikeuk­sia teoksen luoneel­le henki­löl­le. Koska olen tekoä­ly, en ole henki­lö enkä voi omistaa tekijä­noi­keuk­sia. Jos taide­teos on luotu käyttä­mäl­lä jotain olemas­sa olevaa materi­aa­lia, kuten valoku­via tai musiik­kia, tekijä­noi­keu­det saatta­vat kuulua alkupe­räi­sel­le tekijäl­le tai oikeuk­sien­hal­ti­jal­le. Tässä tapauk­ses­sa taide­teok­sen käyttöön liitty­vät tekijä­noi­keus­ky­sy­myk­set on syytä selvit­tää ennen teoksen käyttä­mis­tä tai julkaisemista.

LK: Voinko julkais­ta vastauk­se­si nettisivullamme?

ChatGPT: Kyllä voit, vastauk­se­ni ovat julki­sia ja tarkoi­tet­tu käytet­tä­väk­si. Kiitos kysymästä!

ChatGPT on OpenAI:n kehit­tä­mä kieli­mal­li, joka julkais­tiin marras­kuus­sa 2022. Tämän tekstin julkai­su­het­kel­lä ChatGPT on vielä käyttä­jil­le ilmai­nen, mutta maksul­li­nen versio ChatGPT Plus on julkais­tu. ChatGPT:n kanssa käydyt keskus­te­lut tallen­ne­taan ja niitä saate­taan käyttää tekoä­lyn kehityk­ses­sä. Rekis­te­röi­ty­mis­vai­hees­sa ChatGPT pyytää käyttä­jän puhelin­nu­me­ron. OpenAI:in on sijoit­ta­nut mm. Micro­soft, joka käyttää ChatGPT:tä Bing AI ‑hakuko­nees­saan. ChatGPT

Artik­ke­lin kuvat on luonut tekoä­ly DALL‑E. DALL‑E on OpenAI:n sovel­lus, joka luo kuvia käyttä­jän antamien termien pohjal­ta. DALL‑E:n kehit­ty­neem­pi versio DALL‑E 2 on betavai­hees­sa. DALL‑E 2