kitka | määrittelemätön

Kuvataiteilijan assertiiviset oikeudet

09.05.2023

Asser­tii­vi­suus on jämäk­kyyt­tä, jolla yksilö puolus­taa omia rajojaan ja tarpei­taan. Loin oma työsken­te­ly­ni mieles­sä kuvatai­tei­li­jan asser­tii­vi­set oikeu­det ‑listan, jonka tavoit­tee­na on suoja­ta jaksa­mis­ta­ni ammatis­sa. Lista muistut­taa arvois­ta­ni ja periaat­teis­ta­ni, jotta voin ottaa ne huomioon toimies­sa­ni kuvataiteilijana.

1. Minul­la on oikeus olla vastaa­not­ta­mat­ta ilmais­ta työtä.

a) Työstä tulee maksaa korvaus. Jos annan taiteel­lis­ta osaamis­ta­ni käyttöön ilmai­sek­si, en tee vain itsel­le­ni hallaa, vaan koko alalle. Kieltäy­ty­mäl­lä ilmai­ses­ta työstä puolus­tan työn arvoa koko taidea­lal­la.

b) En tee taidet­ta ilman rahoi­tus­ta. Voin ylläpi­tää luovaa toimin­taa, mutta en tuota uusia teosko­ko­nai­suuk­sia ilman rahoi­tus­ta. Rahoi­tus voi olla myös muiden töiden tekemi­ses­tä saatu palkka. Muita töitä tehdes­sä otan kuiten­kin huomioon sen, että minul­la on vähem­män aikaa taiteel­li­seen toimin­taan: en oleta saava­ni aikai­sek­si taiteel­lis­ta työtä samal­la taval­la, kuin silloin, kun saan keskit­tyä pelkkään taiteel­li­seen työhön.

c) Pyrin minimoi­maan sellai­sen ilmais­työn, joka ei ole luovaa työtä, mutta jota vaadi­taan taitei­li­jan ammatis­sa (esimer­kik­si näytte­ly­ri­pus­tuk­set, markki­noin­ti­työ ja erilai­set haut). Teen tällai­sia töitä tapaus­koh­tai­ses­ti, jos arvioin, että niistä on minul­le merkit­tä­vää hyötyä.

d) Huomioin ilmais­työn myös yhteis­työ­tä tehdes­sä: en oleta kenen­kään tekevän työtä ilman korvausta.

2. Minul­la on oikeus levätä.

a) En tee töitä sairaa­na.

b) En tee töitä iltai­sin tai viikon­lop­pui­sin, ellei ole ehdot­to­mas­ti pakko.

c) Tauotan työsken­te­lyä­ni.

d) Suunnit­te­len työsken­te­lyä­ni etukä­teen. Pyrin tekemään vähem­män, jotta jaksan parem­min. Määrit­te­len itsel­le­ni, miten monta erillis­tä projek­tia minul­la saa olla vuodessa/kerrallaan.

3. Minul­la on oikeus mahdol­li­sim­man hyviin työolosuhteisiin.

a) Pyrin rajaa­maan työn tekemi­sen pois kotiym­pä­ris­tös­tä­ni, jotta työn tekemi­sen rajoja on helpom­pi noudat­taa.

b) Otan huomioon työym­pä­ris­tö­ni ergono­mian, valais­tuk­sen ja muut työnteon mukavuu­teen liitty­vät asiat, joista työnan­ta­ja huoleh­ti­si palkka­töis­sä.

c) Otan selvää omista oikeuk­sis­ta­ni ja velvol­li­suuk­sis­ta­ni taitei­li­ja­na: esimer­kik­si työttö­myys­tur­vas­ta, verotuk­ses­ta ja tekijä­noi­keuk­sis­ta. Seuraan ajankoh­tais­ta keskus­te­lua taidea­laan liittyen.

4. Minul­la on oikeus seisoa oman työni takana.

a) En puhu omasta työstä vähät­te­le­väs­ti. En tee jakoa taide­töi­hin ja ”oikei­siin” töihin. Työni ei ole pelkkä kutsu­mus tai harras­tus, vaan ihan oikea työ raken­teel­li­sis­ta ongel­mis­ta huoli­mat­ta. Kieli raken­taa todel­li­suut­ta. Pyrin ottamaan tämän huomioon puhues­sa­ni työstä­ni sekä alan sisäl­lä, että sen ulkopuo­lel­la.

b) Määrit­te­len itsel­le­ni taiteen arvon, jolloin minun on helpom­pi puolus­taa työni merki­tyk­sel­li­syyt­tä.

c) Tiedos­tan, että se, että saanko apura­han vai en (tai esimer­kik­si näytte­ly­pai­kan), ei kerro työsken­te­ly­ni laadus­ta. Raken­teet ovat liian kapeat tukeak­seen kenttää riittä­väs­ti, joten rahoi­tuk­sen saami­nen on osaltaan myös tuuris­ta kiinni.

5. Minul­la on oikeus valita, millais­ta taidet­ta teen.

a) Saan itse määri­tel­lä taitee­ni sisäl­löt sellai­sik­si, jotka ovat itsel­le­ni tärkei­tä. Teen arvoje­ni mukai­sia teoksia.

b) Otan huomioon työsken­te­ly­ni ympäris­tö­vai­ku­tuk­set. Teen tietoi­sia materi­aa­li­va­lin­to­ja. Käytän uusio­ma­te­ri­aa­le­ja, kun se on mahdol­lis­ta. Vältän lento­ko­ne­mat­kus­tus­ta työn vuoksi. Pyrin tuotta­maan vähem­män ja kestävämmin.

6. Minul­la on oikeus olla tyyty­väi­nen siitä, että teen taidetta.

a) Saan iloita taiteen tekemi­sen tuomas­ta vapau­des­ta ja jousta­vuu­des­ta.

b) Työni saa olla intohi­mo. Saan olla inspi­roi­tu­nut työstä­ni.

c) Saan kokea iloa ja ylpeyt­tä saavu­tuk­sis­ta­ni.

d) Saan samaan aikaan olla tyyty­väi­nen asioi­hin, jotka työni mahdol­lis­taa, ja silti kokea, että taidea­lan raken­tei­den tulisi muuttua.

7. Minul­la on oikeus määri­tel­lä, millai­siin työti­lai­suuk­siin tartun.

a) Määrit­te­len hinta­ka­ton näyttelyille/residensseille/muille työti­lai­suuk­sil­le, joihin osallis­tun. Haen vain ilmai­sia tai huokei­ta näytte­ly­paik­ko­ja, ja täten sitou­dun omilla teoil­la­ni tukemaan sellai­sia raken­tei­ta, jotka eivät velvoi­ta taitei­li­jaa ottamaan isoja talou­del­li­sia riske­jä saadak­seen työnsä esille. Haen lähtö­koh­tai­ses­ti työti­lai­suuk­sia, joista minun ei tarvit­se maksaa.

b) Valit­sen, kenen kanssa teen yhteis­työ­tä. Teen yhteis­työ­tä tahojen ja henki­löi­den kanssa, joiden toimin­nan ja arvojen takana voin seisoa.

8. Minul­la on oikeus yhteisöllisyyteen.

a) Pyydän apua tarvit­taes­sa. Ymmär­rän, että avunpyyn­nöis­tä saa myös kieltäy­tyä.

b) Tarjoan apua mahdol­li­suuk­sie­ni ja jaksa­mi­se­ni mukaan.

c) Saan pyytää työstä­ni palau­tet­ta.

d) Puhun avoimes­ti kuvatai­tei­li­jan työn haasteis­ta: ajan omalla toimin­nal­la­ni avoin­ta toimin­ta­kult­tuu­ria alalla.

9. Minul­la on oikeus kokea epäoikeudenmukaisuutta.

Taiteen alan epäkoh­dat ja niiden osoit­ta­mi­nen eivät poista muuta kärsi­mys­tä. Pyrin tiedos­ta­maan omat etuoi­keu­te­ni, myös alan sisäl­lä. Rajat ja niistä kiinni pitämi­nen ovat etuoi­keuk­sia, joihin kaikil­la ei ole varaa.

10. Minul­la on oikeus olla epätäydellinen.

a) Otan huomioon sen, miten valta­van laajaa ammat­ti­tai­toa vaadi­taan ammat­ti­tai­tei­li­ja­na toimies­sa. Joudun toimi­maan mones­ti usean alan ammat­ti­lai­se­na, enkä voi osata kaikkea. Saan tehdä virhei­tä.

b) Ymmär­rän, että joudun itse luomaan työelä­mä­ni käytän­nöt ja rutii­nit itse. Otan huomioon, että kaiken opette­lu vie aikaa.

c) Pyrin olemaan vaati­mat­ta itsel­tä­ni liikaa. Harjoi­tan itsemyö­tä­tun­toa.

d) Muistu­tan itseä­ni taitei­li­jan työelä­män haasteis­ta. Taiteen ei tarvit­se olla kaiken keski­pis­te ollak­se­ni vakavas­ti otetta­va ammat­ti­lai­nen. Taiteen ei tarvit­se mennä hyvin­voin­ti­ni edelle. Saan voida hyvin.


Paulii­na Heinä­nen on kuvatai­tei­li­ja ja Uumenen toimit­ta­ja ja kirjoittaja.