arki | määrittelemätön

Materiasta

Kuva: Kastehelmi Korpijaakko
10.10.2023
Syksyisessä maassa, oksien ja lehtien seassa kaksi kivilohkaretta, jossa on uurteita. Uurteet saavat kivet näyttämään kaarnalta.
Sinua tullaan kaipaamaan/You will be missed (2023) Yksityis­koh­ta 15-osaises­ta kivikai­ve­rus­ten sarjas­ta Harakan taitei­li­ja­ta­lon ympäris­tös­tä löyty­nei­siin, louhit­tui­hin kiviin. Kuva: Kaste­hel­mi Korpijaakko

Kankaan­pa­la­nen toisen­sa jälkeen hajoaa käsii­ni sitä mukaa kun ompelen niitä kanaver­kon ympäril­le. Verkon terävät reunat piste­le­vät reikiä ihooni. Jokai­nen käyttä­mä­ni vanha lakanan­rie­ka­le murenee, ja repeää. Käyttä­mä­ni lanka — jostain löyty­nyt­tä kakkos­laa­tua — sekin hajoaa pienik­si palasik­si kun sitä ompelee liian tiukkaan. Kaikki käsis­sä­ni murenee, vaikka näytti siltä että yhdis­tä­mäl­lä jotakin kovaa pehme­ään olisi mahdol­lis­ta saada aikaan jotain pysyväm­pää. Pudotan äkkiar­vaa­mat­ta säästä­mä­ni veisto­ros­kik­sen sisäl­lön lattial­le ja pussiin tulee reikä. Betoni, kipsi ja savi pölisee huonees­sa ja tunkeu­tuu hengi­tyk­seen. Sisään­hen­gi­tyk­ses­sä hengi­tän maail­maa sisään ja uloshen­gi­tyk­ses­sä tunkeu­dun siihen itse — ajatte­len. Ajatte­len myös sitä matkaa, jonka roskik­sen sisäl­tö on kulke­nut jostain kaivok­sil­ta tehtaa­seen, mahdol­lis­ten erämai­den ja merien ylitys­ten jälkeen ledva­lo­jen loistee­seen, pahviin sullot­tu­na hyllyl­le, muiden kaltais­ten­sa joukkoon, ja sieltä erinäis­ten pyörien ja kaupun­ki­kul­ku­vä­li­nei­den kautta työhuo­neel­le­ni ja muuta­man proses­sin jälkeen roskik­seen ja sieltä sen uumenis­ta ilmaan — leijail­lak­seen osaksi minua.

Materi­aa­lit värise­vät, niillä on aktii­vi­nen toimi­juus, sanoo uusma­te­ria­lis­ti­nen filoso­fi Jane Bennett. Kuvan­veis­tä­jä­nä ja materi­aa­lien kanssa joka päivä puuhai­le­va­na olen tullut konkreet­ti­ses­ti tämän asian kanssa tekemi­siin. Jokai­sel­la materi­aa­lil­la on omanlai­sen­sa kitka, taipu­mus, tahto­ti­la. Ajatte­len, että tehtä­vä­ni ei ole pakot­taa tai voimal­la vängä­tä jotain, lyödä kasaan, runnoa. Tehtä­vä­ni on hyväk­syä hankaus, jonka materi­aa­lit aiheut­ta­vat niiden kanssa työsken­nel­les­sä. Herkis­tyä niiden taipu­muk­sil­le ja tahdon suunnil­le, hyväk­syä ne, ja neuvo­tel­la. Taivu­tel­la, houku­tel­la ja kulkea pitkin sivupol­ku­ja kohden päämää­rää, vaihtaa tai muuttaa omia tavoit­tei­ta. Tehdäk­seen kiveen reiän, ei ole mahdol­lis­ta hakata kiveä suoraan alaspäin edeten. Jokai­nen isku luo siihen jänni­tet­tä, ja kivi kyllä muistaa jokai­sen siihen kohdis­tu­neen iskun, niiden suunnan ja voiman. Kivi halke­aa odotta­mat­to­miin suuntiin. On luota­va olosuh­tei­ta, jossa kivima­te­ri­aa­lia ei stres­sa­ta liikaa, vaan jännit­teet kohden­ne­taan niin, että ne purkau­tu­vat halli­tus­ti halutun kivima­te­ri­aa­lin irrotes­sa. Kiveä ja kiven­työs­tö­vä­li­nei­tä pitää kuunnel­la, ne tuotta­vat ääntä, josta voi päätel­lä niiden sisäi­siä tiloja ja aikei­ta. Korkea kova kilah­dus talttaa lyödes­sä: kiviva­sa­ran puuosa pitää pistää veteen ja turvot­taa, jotta raskas metal­li­pää ei lennä hakates­sa. Kiveä halkais­taes­sa kaunis yhä korkeam­mal­le nouse­va ääni kertoo, että kiven ympäril­le poratut kiilat tekevät tehtä­vän­sä kun niitä helläs­ti lyödään syvem­mäl­le kiveen — kunnes kivi antau­tuu ja luovut­taa itses­tään palasen.

En ole vain itseni vaan olen myös kokoel­ma baktee­re­ja, arkeo­ne­ja, aitotu­mai­sia ja viruk­sia. En voisi elää kovin kauan ilman tätä monimuo­tois­ta joukkoa yhteis­työ­kump­pa­nei­ta kehos­sa­ni, sen sisäl­lä ja pinnoil­la. Olenkin erään­lai­nen materi­aa­li­kol­la­bo­raa­tio ja voin ilmetä vain erilais­ten materi­aa­li­ke­räy­ty­mien ja suhtei­den verkos­to­na. Tämä tieto herkis­tää minut ajatte­le­maan yhteis­tä maail­maam­me erään­lai­se­na valta­va­na organis­mi­na, jossa epäor­gaa­ni­nen ja orgaa­ni­nen yhdes­sä muodos­ta­vat erilai­sia konstel­laa­tioi­ta ja materi­aa­li­pyör­tei­tä, yhdes­sä muokkau­tuen ja muoka­ten. Materi­aa­lit ovat aktii­vi­sia ja raken­ta­vat yhteis­tä maail­maam­me, ne tulevat jostain ja menevät jonne­kin, muutta­vat muoto­aan ja muokkaa­vat ympäris­tö­jään. Materi­aa­lit aktii­vi­ses­ti vaikut­ta­vat minuun, tunkeu­tu­vat, määrit­te­le­vät toimin­taa­ni, käsie­ni ja ruumii­ni koreo­gra­fioi­ta tilas­sa, muokkaa­vat terveyt­tä­ni, pitävät huolta ruuan­su­la­tuk­ses­ta­ni, pakot­ta­vat minut käyttä­mään rahaa suojaa­viin tekstii­lei­hin, tiloi­hin, kulje­tus­vä­li­nei­siin. Ne pistä­vät asioi­ta tapah­tu­maan, valta­via määriä resurs­se­ja käyte­tään niiden louhi­mi­seen, sahaa­mi­seen, sulat­ta­mi­seen, proses­soi­mi­seen, jalos­ta­mi­seen, rikas­ta­mi­seen, niiden liikut­te­luun paikas­ta toiseen, säilö­mi­seen ja hävit­tä­mi­seen. Ne pitävät elolli­sia yhtei­sö­jä ja yhteis­kun­tia kasas­sa, luovat työtä, tekevät asioi­ta mahdol­li­sik­si, tekevät asioi­ta mahdot­to­mik­si, käyttä­vät tilaa, tuhoa­vat ympäris­tö­jä, ruokki­vat, ravit­se­vat, tarjoa­vat suojaa, herät­tä­vät muisto­ja, muutta­vat kemial­li­sia koostu­muk­sia…  Itsel­le­ni ihmis­la­jin edusta­ja­na ja taitei­li­ja­na materi­aa­lien hyväk­sy­mi­nen aktii­vi­si­na toimi­vi­na entiteet­tei­nä merkit­see tietoi­suut­ta herkis­tä riippu­vuuk­sis­ta, kuulu­mi­ses­ta ja vastuun­kan­nos­ta. Todel­li­suus on konkreet­ti­nen, huutaa orans­sin kirjan kansi­teks­ti työhuo­nee­ni lattial­la. Avaan ikkunan ja hengi­tän raikas­ta ulkoil­maa keuhkoihini.

Petra Vehvi­läi­nen (s.1982) on veistok­sen, instal­laa­tion ja esityk­sen paris­sa työsken­te­le­vä helsin­ki­läi­nen taitei­li­ja. Hänen töilleen ovat ominai­sia hylätyt ja löyde­tyt materi­aa­lit ja objek­tit, jotka muodos­ta­vat tilal­li­sia kudel­mia kietou­tuen ajatte­lun proses­sei­hin. Häntä kiinnos­ta­vat sattu­man­va­rai­ses­ti paikkoi­hin ajautu­neet tai unohtu­neet objek­tit. Teokset käsit­te­le­vät aihei­ta, jotka nouse­vat posthu­ma­nis­ti­ses­ta, uusma­te­ria­lis­ti­ses­ta ja ekofe­mi­nis­ti­ses­tä ajatte­lus­ta, empatias­ta ja paikal­li­suu­des­ta. Hän on tehnyt instal­laa­tioi­ta, veistok­sia, ääniteok­sia ja esityk­siä kaupun­ki­ti­laan, luontoon, galle­rioi­hin, kauppa­kes­kuk­seen, metsään sekä erilai­sil­le sosiaa­li­sen median alustoille.

www.petravehvilainen.com / insta­gram: @petralottiemilia