Avoin haku: Verso

Uumen haki vieras­kir­joit­ta­jia kevääl­le 2024 teemal­la Verso. Avoin haku sulkeu­tui 31.10.2023. Ilmoi­tam­me seuraa­vas­ta hausta tällä sivulla.

Verso on uuden alku. Se on jokin, joka on vasta kasva­mas­sa kokonai­sek­si, omaksi itsek­seen. Verso on lupaus tulevas­ta kukin­nas­ta, suunta sitä kohti. Versos­ta ei välttä­mät­tä hahmo­ta lopul­lis­ta muotoa. Se voi olla hauras­kin, vasta­syn­ty­nyt: ainoa näkyvä osa poten­ti­aa­lis­ta, joka muhii maan alla.

Julkais­ta­vis­ta teksteis­tä makse­taan palkkio, 300 euroa /teksti. Ilmoi­tam­me valin­nois­ta marras­kuun 2023 aikana.

Tekstien kritee­rit:

Uumen julkai­see vain ammatis­sa toimi­vien kuvatai­tei­li­joi­den tekste­jä. Tekstien tulee olla suomen­kie­li­siä, eikä niitä ole aiemmin julkais­tu muualla.

 

         Mustavalkoinen Johto-otus       Mustavalkoinen Imuri-otus  

Mustavalkoinen Tupsu-otus

Ohjeet vieraskirjoittajalle

Julkais­ta­va teksti voi olla melko vapaa­muo­toi­nen, mutta jollain taval­la taiteel­li­seen työsken­te­lyyn tai taitei­li­juu­teen liitty­vä sekä avoimen haun otsikon alle löyhäs­ti istuva. Itse teema­sa­nan ei tarvit­se olla läsnä tekstis­sä.  Julkais­ta­vien tekstien ehtoi­na ovat syrji­mät­tö­myys ja kaupal­li­nen sitoutumattomuus.

Valmii­den tekstien suosi­tus­pi­tuus on 10 000–20 000 merkkiä.

Tekstin yhtey­des­sä voidaan julkais­ta kuvia, pääpai­non tulee kuiten­kin olla tekstis­sä. Tekijä­noi­keu­det säily­vät kirjoit­ta­jal­la ja kuvaajalla.

Jos yhdel­lä tekstil­lä on useam­pi kirjoit­ta­ja, palkkio jaetaan kirjoit­ta­jien kesken.

Lataa tarkem­mat Vieras­kir­joit­ta­jan ohjeet (pdf)

Uumen-otus Imuri
Kukka-olio