Idättäminen – teoksen luonnosvaiheesta

Liike on loputon­ta varomi­sen, etene­mi­sen, liukas­te­lun ja nopeu­den säätä­mis­tä; ennen pimeän tuloa, ennen etapil­le pääsyä, ennen palaa­mis­ta lähtö­pis­teel­le. Pitkät kävelye­ta­pit metsäs­sä tai tuntu­ris­sa sujuvat ison motivaa­tion ohjaa­mi­na, välil­lä pysäh­del­len senti­men­taa­li­ses­ti ihmet­te­le­mään maail­man kauneut­ta tai laasta­roi­maan varpai­ta, koska se kuuluu asiaan. Kaupun­gis­sa kävely puoles­taan usein lisää lihas­jän­ni­tys­tä ja jalka­ki­pu­ja, joiden helpot­ta­mi­seen ei tunnu löyty­vän täysin toimi­vaa keinoa. Syynä on osaltaan suorit­ta­mi­seen liitty­vä kiire välimat­koil­la kiitäes­sä, mutta myös kova kulkua­lus­ta, stres­si­ta­soa kohot­ta­va melusaas­te ja asuna käytet­ty­jen varus­tei­den ero.

Materia/ekologia

Tässä essees­sä pohdin sitä, millä eri tavoin ekolo­gi­suu­den voi ottaa huomioon kuvatai­teen teoksis­sa, erityi­ses­ti valoku­van ja valoku­va­tai­teen konteks­tis­sa. Keski­tyn digi- ja filmi­ku­vauk­seen ja valoku­van ympäristövaikutuksiin.

Ruusukivi

Saavun rannal­le noin kello 8.50. Auton kello on aina hieman etuajas­sa. Joskus nopeus­mit­ta­ri on nollas­sa, vaikka ajamme seitse­män­kym­men­tä kilomet­riä tunnis­sa. Automat­ka rannal­le kestää noin 45 minuut­tia. Tie vie läpi loput­to­mia mäkikaar­tei­ta alas ja ylös ja alas. Se johdat­taa lukemat­to­mien pikku­ky­lien lävit­se, joiden välis­sä on pelto­ja, niitty­jä, eukalyp­tuk­sia, pehmei­tä mänty­jä, viini­ti­lo­ja, korkki­tam­mia, kivikaup­pa, ja maatiloja.

Omenapuiden valkeat kukat

Kuusis­ton Taide­kar­ta­non vanha hedel­mä­puu­tar­ha herät­ti idean eloku­vas­ta, jossa keskus­te­lun ja vaelte­lun keinoin sovite­taan mennei­syys ja pyhite­tään nykyi­syys. Seitse­män vuoden teospro­ses­sin aikana puutar­ha kannat­te­li teosta ideoin­ti­vai­hees­ta kuvauk­siin asti. Sain juurrut­taa puutar­haan käsikir­joi­tuk­sen, jonka myötä palasin eloku­van tunnel­man pariin yhä uudel­leen ja uudel­leen proses­sin aikana. Paikan karis­ma ja herkkyys ohjasi­vat kokeel­li­sen lyhyte­lo­ku­van paikka­si­don­nais­ta proses­sia. Puutar­ha mahdol­lis­ti luovan työn ja kutsui sen pariin, ollen yksi tekijöis­tä. Useam­man kevään aikana seura­sin omena­pui­den kukki­mi­sen hetkeä ja ilta-aurin­gon syvim­pien sätei­den kellonaikaa.

Maalit sanojen sillä ja tällä puolen

Tämä teksti peilaa toisiin­sa vauvan sekä aikui­sen kokemuk­sia värien, materi­aa­lien ja tuntu­jen äärel­lä. Pohja­na on työni vauvo­jen värikyl­py­oh­jaa­ja­na, oma taiteen tekemi­nen ja jokin niiden välil­lä tunnis­ta­ma­ni kehol­li­nen. Havain­noin oman kokemuk­se­ni rinnal­la alle vuoden ikäisen lapsen kokemus­maa­il­maa ja haen tuolle varhai­sel­le aisti­maa­il­mal­le kaiku­poh­jaa omasta kuvatai­tei­li­jan työstä­ni. Keho ja aistit ovat instru­ment­ti, jonka kautta tavoit­te­len sanal­li­sek­si käännet­tyä kokemus­ta kontak­tis­ta ja kommu­ni­kaa­tios­ta värien ja maalien kanssa.

Monimutkaisuus lähelläni

Ympäröi­vä elinpii­rim­me painot­taa yhä enene­vis­sä määrin aisti­mel­li­suut­ta, yleises­ti estetiik­kaa ja ulkoa­sua. Elämäm­me tapah­tuu erilais­ten visuaa­lis­ten järjes­tys­ten keskel­lä ja nykymuo­toi­sia länsi­mai­sia kulttuu­re­ja luonneh­di­taan­kin usein kuval­li­sik­si ja visuaalisiksi. 

Tapahtui kello viiden ja seitsemän välillä

Taitei­li­jan ei tarvit­se olla perhee­tön erakko, joka viini­pul­lon voimal­la kukkuu yömyö­hään luoden mesta­ri­teok­si­aan kuun loistees­sa. Nykytai­tei­li­ja vie lapsen­sa aamul­la aikai­sin päivä­ko­tiin ja luo virka-aikaan. Vai onko se kuiten­kaan ihan niin?

Kesämökkiunelmia

Mökkim­me sijait­see pitkän pelto­tien päässä ja harjun takana. Mökki­ra­ken­nus on pätkä hirsiait­taa ukkini maati­lal­ta, äitini lapsuu­den­ko­dis­ta. Pätkä sahat­tiin irti, hirret numeroi­tiin ja punai­nen aitta kasat­tiin hiukan muunnel­tu­na kokonai­suu­te­na suolam­men rantaan Kitkaan. Myös mökki­tie­tä reunus­ta­vat pellot ovat entis­tä suota. Jatko­so­dan jälkeen evakko­su­ku­ni sai alueen korvauk­sek­si rajan taakse Karja­laan jätetyis­tä maista, ja suuri suo on ojitet­tu pelloik­si ja metsä­maak­si jo kauan aikaa sitten.

Jäljillä

Minul­le taide­gra­fii­kan paris­sa työsken­te­ly on aina tarkoit­ta­nut käsit­te­le­mie­ni teemo­jen ja käyte­tyn teknii­kan erotta­mat­to­muut­ta: ne edusta­vat ja kehit­tä­vät toinen toisi­aan. Tässä tekstis­sä avaan taide­gra­fii­kan proses­se­ja sekä hahmot­te­len esiin teemo­ja ja merki­tyk­siä, jotka nouse­vat välinees­tä itsestään. 

Hiljaiset kärpäset

Tunne­li­mai­nen polku johtaa autol­ta mökil­le. Erilais­ten puiden oksat ovat kasva­neet ylipit­kik­si, luumut ovat levin­neet tiiviik­si metsi­kök­si, josta niitä on vaikea poimia. Pusik­ko­mai­suus on miellyt­tä­vän näköis­tä mutta epäkäy­tän­nöl­lis­tä. Kukaan ei liiku täällä säännöl­li­ses­ti eikä kukaan huoleh­di tökkää­kö oksa silmääsi.

Odotus, matto

Herään ja nousen. Poistan ansat sekä ulko- että parvek­keen ovien edestä, pidätän hengi­tys­tä katsoes­sa­ni ovisil­mäs­tä tyhjään rappu­käy­tä­vään ja nielai­sen vitamii­nit tahmea­na möykky­nä kämme­nel­tä­ni. Odottaes­sa­ni kahvin valmis­tu­mis­ta, avaan asunnon ainoan huoneen lattial­le muovi­sen piikki­ma­ton. Sen terävät piikit ovat ainoat jäljel­le jääneet rippeet terävien esinei­den maail­mas­ta, jonka muutoin olen hylännyt. 

Saaren käsikirjoitus

Saarel­la ollaan olennais­ten asioi­den äärel­lä. Siellä asiat eivät aina ole pienem­piä, mutta maail­ma tuntuu tiivis­ty­vän tiheäk­si ja käsitel­tä­vän kokoi­sek­si. Veden ympäröi­mäl­lä saarel­la kaikki on rajat­tua: kuljet­ta­vat matkat, resurs­sit, mahdol­li­suu­det. Juuri rajal­li­suus avaa koetta­vak­si uuden olemi­sen tavan.

Nostalgian heterotopiat

Mutta kenties merkit­tä­vin risti­rii­ta liittyen kaipauk­seen on tämä: paikkaan voi kaiva­ta, kunnes siellä on. Kun paikka on saavu­tet­tu, sinne ei enää voi kaiva­ta. Siksi­pä nostal­gian paikkaa ei ole olemas­sa; sinne ei voi mennä, sillä vaikka sinne menisi, paikka ei enää ole sama. Muisto­jen kaipauk­sen kohde on olemas­sa ainoas­taan muistois­sa, ja nostal­gia ainoas­taan mieli­ku­vis­sa. Nostal­gian kohde on ja ei ole olemas­sa, eli se on heterotopia.

Tahma

Odotan, että uusi teos syntyy. Että jokin alkai­si liikku­maan sisäl­lä­ni, valtaa­maan minus­ta tilaa. Pääsi­sin virran valtaan, jota en voi estel­lä. Mutta en ole vielä siellä, vaan epätie­toi­suu­des­sa ennen uutta.

Hiekasta löytämiäni asioita eli huomioita muodonmuutoksista

Lauan­tai­na kello 11 otan bussin Edinburg­hin keskus­tas­ta Porto­bel­lo Beachil­le. Aion kävel­lä taas Mussel­burg­hin laguu­neil­le asti. Muistaak­se­ni matkan varrel­la on yksi pahaen­tei­nen voima­lai­tos, paljon aavaa, vuoro­ve­sien paljas­ta­maa hiekka­ran­taa ja kalas­ta­ja­ky­lä, jonka tienoil­la on hyvät merilasiapajat. 

Sisällä mönjässä

Työhuo­neen lattial­la lojuu kippo­ja ja kuppe­ja. Hätäi­ses­ti lounaak­si syöty­jen eines­keit­to­jen kulho­ja, raejuus­to­purk­ke­ja, pakas­te­rasioi­ta. Kippo­jen sisäpuo­lel­le kerros­tu­neet värikal­vot muistut­ta­vat maalaus­ten peitty­neis­tä kerrok­sis­ta. Muistan, että tuon mintun­vih­reän alla on orans­sia, joka ei sitten­kään toimi­nut tässä maalauk­ses­sa. Tuohon kuppiin liimau­tu­neet payne’s grayn jämät
pelas­ti­vat tämän maalauk­sen liian ätläk­kään suuntaan liuku­neet värit. Joskus kompas­tun kippoi­hi­ni ja sotkeu­dun värei­hi­ni. Olen vahvas­ti sisäl­lä mönjässä.

Vetinen mieli vetisessä miljöössä

Seison kuvit­teel­li­ses­sa suvan­nos­sa, leveäs­sä ja syväs­sä kohtaa virta­vet­tä. Siinä vesi liikkuu vierei­siä osia hitaam­min, koska väljem­mäs­sä uomas­sa on vedel­le enemmän tilaa. Mietin kuvatai­tei­li­ja Roni Hornin totea­mus­ta: vedes­tä ei voi puhua ilman, että puhui­si itsestään.

Työn tekemisen maaperällä – väsyneen taiteilijan kysymyksiä

Tunnen suunna­ton­ta väsymys­tä. Vaikka vaike­ni­sin, en pääse pakoon voimas­sa olevia raken­tei­ta, jotka vaikeut­ta­vat ammat­ti­ni toteut­ta­mis­ta. Olen uupunut puhumaan oikein, muotoi­le­maan lausee­ni pitämään yllä illuusio­ta. Perus­te­le­maan jatku­vas­ti koko olemas­sao­lol­la­ni sitä, miksi saan tehdä tätä työtä ja miksi se on merki­tyk­sel­lis­tä, miksi tarvit­sen palkkaa kuten muutkin. Ja jos olen jo nyt, 29-vuoti­aa­na, väsynyt, mitä se kertoo tästä alasta?

Tapahtumia luonnoskirjassa

Toisi­naan keskus­te­len itseni kanssa erään­lai­sen salakir­joi­tuk­sen avulla. Keskus­te­lu on usein turhaut­ta­vaa ja poukkoi­le­vaa kuin impro­vi­soi­tu paritans­si ilman säestys­tä. Kumpi­kaan osapuo­li ei välttä­mät­tä tiedä, mitä toinen oikeas­taan tarkoit­taa. Tarken­ta­via kysymyk­siä ei voi esittää, sillä keskus­te­lu­kump­pa­ni on jo kauka­na mennees­sä – tai tulevassa.

Ohikatsomisia

Äiti, sinä et koskaan nähnyt minua sitä kivisei­nää vasten. Katse­lit aurin­gon paahta­mia hiuksia­ni letil­lä, ja sitä lapsen­pyö­re­ää alaston­ta varta­loa, joka oli merive­des­tä pehmen­nyt. Se sointui kauniis­ti harmaa­ta kiveä vasten. Käskit minut selin kameraa kohti, kokei­lin kiven pintaa sormen­pääl­lä, sen pinnas­sa kasvoi jäkälää. Siitä hetkes­tä jäi vain se valoku­va, minä materia­na, osana sitä täyttä ja samal­la tyhjää kuvaa, joka koris­taa kotial­bu­miam­me. Ei ole mitään sen kuvan ulkopuo­lel­la, ei hetkeä, jossa olisit katso­nut kohti.

Ruumiinlöytämispäivä

Eräänä tasai­sen harmaa­na iltapäi­vä­nä päätän lähteä joen rantaan. Olen matkan­nut erääs­sä amerik­ka­lai­ses­sa pikku­kau­pun­gis­sa jo useam­man viikon ja alkanut kylläs­tyä sen idylli­siin talori­vis­töi­hin ja trimmat­tui­hin, helteen uuvut­ta­miin nurmi­koi­hin. Kartan mukaan kaupun­gin halki kulkee North River. Se näyttää mutkit­te­le­van hautaus­maan vieres­tä pahaen­tei­ses­ti kuin muinai­nen jätti­läis­käär­me. Ehkä joki on tuonen­vir­ta, jonka alkuläh­de sijait­see syväl­lä kalman­kyl­mäs­sä pohjo­las­sa, ja jonka hyiseen nieluun joutu­vat sielut huuhtou­tu­vat jäljet­tö­miin armot­to­man nopeasti.

Palmikko

Kodis­sa­ni on iso, valkoi­sek­si maalat­tu 50-luvun kaapis­to, jossa säily­tän suurin­ta osaa omaisuu­des­ta­ni. Sen keskim­mäi­sel­lä ylähyl­lyl­lä, nitise­vän oven takana, on turkoo­si, kulmis­ta kulunut säily­tys­laa­tik­ko. Laati­kon uumenis­sa piilek­sii pienem­pi rasia, suora­kai­teen muotoi­nen ja metal­lis­ta hitsat­tu. Tuon pienem­män laati­kon kiiltä­vä metal­li kätkee sisään­sä hiuspal­mi­kon, joka kuului minulle.

Uumen-otus Imuri