Uumen julkai­see kuvatai­tei­li­joi­den kirjoit­ta­mia tekstejä.

Uumen on kurkis­tusik­ku­na taiteel­li­seen proses­siin. Uumenes­sa tulee sanal­li­sek­si se, mikä ei välttä­mät­tä välity valmiis­ta näytte­lyis­tä tai teoksis­ta: muoto­aan vielä etsivät ajatuk­set, taiteel­li­sen proses­sin ilo ja epävar­muus, taitei­li­jan suhde kuvatai­teen kenttään ja omaan työsken­te­lyyn. Uskom­me, että taiteel­li­ses­ta työstä kirjoit­ta­mi­nen ja luovan proses­sin läpinä­ky­vyys lisää­vät kuvatai­tei­li­jan työn arvostusta.

Uumen toimii kuvatai­teen ja luovan kirjoit­ta­mi­sen leikkaus­pis­tees­sä. Monel­le kuvatai­tei­li­jal­le kirjoit­ta­mi­nen on osa taiteel­lis­ta proses­sia. Haluam­me tarjo­ta taitei­li­joil­le mahdol­li­suu­den kirjoit­taa heille itsel­leen tärkeäs­tä, taitee­seen liitty­väs­tä aihees­ta tai ilmiös­tä halua­mal­laan taval­la. Uumeneen kirjoit­ta­vat työryh­män lisäk­si vieras­kir­joit­ta­jat, jotka valitaan avoimel­la haulla ja kutsu­pe­ri­aat­teel­la. Tekstien teema vaihtuu puolen vuoden välein.

Uumenen perus­ar­vo­ja ovat kuvatai­tei­li­joi­den työn arvos­tus, kielel­li­sen ajatte­lun merki­tys, moniää­ni­syys ja syrji­mät­tö­myys. Uumen maksaa kaikil­le kirjoit­ta­jil­le palkkion. 

Hanke on synty­nyt vuonna 2021 ja sitä toimit­ta­vat ja tekevät kuvatai­tei­li­jat Paulii­na Heinä­nen ja Laura Kontti­nen, joiden luovas­sa proses­sis­sa kirjoit­ta­mi­nen on olennais­ta. Toimin­taa varten on perus­tet­tu yhdis­tys, Uumen ry. 

info (at) uumen.art
facebook
insta­gram

Paulii­na Heinä­nen / www / ig
Laura Kontti­nen / www / ig

Mustavalkoinen Saastamoisen säätiön logo

Uumen-otus Imuri